Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer
2. Opdrachtnemer: Praktijk Rob Minten
3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Artikel 2. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 3. Uitvoering Counseling

1.De systeemcounselor biedt een veilige werkplek, waar de cliënt geaccepteerd en gerespecteerd wordt. Niettemin blijft de cliënt altijd verantwoordelijk voor zijn of haar leerproces.

2. De systeemcounselor streeft er naar al haar of zijn professionele kennis, kunde en vaardigheden in te zetten naar beste inzicht en vermogen.

3. Wanneer de systeemcounselor om dringende redenen of overmacht een consult moet af zeggen wordt in overleg met de cliënt zo snel mogelijk een vervangende afspraak gepland.

4. De cliënt dient gemaakte afspraken na te komen. Wanneer de cliënt te laat komt bij een consult zal deze tijd als consulttijd gerekend en gefactureerd worden.

5. Bij het niet kunnen nakomen van een afspraak voor een consult kan de cliënt zich tot 24 uur voorafgaand aan het consult kosteloos afmelden via email of telefoon. Bij afmelding binnen 24 uur voor aanvang van consult of bij ontbreken van afmelding, ongeacht of dit overmacht is of niet, wordt 50% van het consult uurtarief in rekening gebracht bij de cliënt als zijnde een geldelijke factuur.

Artikel 4. Honorarium

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeen. Het vaste honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en geldt voor de duur van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen dat het honorarium voor bepaalde onderdelen van de overeenkomst in hoogte afwijkt van het vaste honorarium.

2. Opdrachtnemer is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie en marktconformiteit.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbod en begin van uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van uitvoering van de overeenkomst voor gebruiker zijn gestegen.

Artikel 5. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, op een door opdrachtgever aan te geven wijze.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan opdrachtnemer, zonder daardoor in verzuim te komen, besluiten de dienstverlening aan opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 6. Gegevensverstrekking aan derden.

1. Opdrachtnemer verstrekt uitsluitend die gegevens uit het dossier aan derden die relevant en noodzakelijk zijn voor de specifieke vraagstelling en waarvoor de cliënt vooraf gerichte toestemming heeft verleend. Onder gegevens wordt ook het professionele oordeel van opdrachtnemer verstaan. Om de toestemming van de cliënt te verkrijgen stelt opdrachtnemer de cliënt in de gelegenheid om de gegevens vooraf in te zien.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk of mondeling opzeggen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

5. Onder schade aan personen of aan zaken wordt niet verstaan de door opdrachtgever gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming van schade als bedoeld in artikel 6:96 BW en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade.

6. Opdrachtgeven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met gebruiker.

7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.